ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И РЕКЛАМАЦИИ

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се  откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоките. Условията, при които връщането се извършва са:

• Купувачът предварително да уведоми Продавача на e-mail: elea.office@gmail.com, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума. Продавачът ще изпрати съобщение за потвърждение за получаването на отказа, за да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора /14 дни от получаването на стоката/;

• Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта и да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Продавача защитни стикери и други означения.

При неизпълнение на посочените условия Продавачът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

 1. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Купувача. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Купувачът на Продавача, рискът от случайното и погиване или повреждане
  се носи изцяло от Купувачът. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Купувачът поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи,
  ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
 2. В случай, че Купувача се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Продавачът се задължава да му възстанови цената на Стоката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от
  Купувача начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова
  сметка) в законоустановения срок. Купувачът изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Продавача да се извършва по банков път, независимо от
  използваното от Купувача платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на
  Стоките и съответните документи обратно.
 3. Купувачът следва да изпрати на Продавача или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Купувачът е уведомил Продавача за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Купувачът изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.